بازسازی خط لوله انتقال نفت باکو به گروزنی توسط روسیه

بازسازی خط لوله انتقال نفت باکو به گروزنی توسط روسیه