ظرفیت خط لوله انتقال نفت قزاقستان به روسیه افزایش می‌یابد

ظرفیت خط لوله انتقال نفت قزاقستان به روسیه افزایش می‌یابد