آب بندی لوله و اتصالات پوش فیت

آب بندی لوله و اتصالات پوش فیت

آموزش نصب لوله سبز پروپیلن (PP)

آموزش نصب لوله سبز پروپیلن (PP)

لوله های سبز یا سفید یا به اصطلاح پلاستیکی نصب و راه اندازی بسیار ساده و سریعی دارند این لوله ها بوسیله دستگاه جوش فیوژن و یا اتو لوله کشی نصب می شوند بدین صورت که یک سر لوله بوسیله اتو داغ و شکل دهی می شود و بوسیله چسب و فشار وارد سر دیگر لوله می شود در زیر ما به شرح مفصل نصب لوله های سبز می پردازیم

مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه

مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه

مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه

 

 

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ می رﺳﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و ﺻﺎف ﮐﺮدن آب ﺑﻮده اﺳﺖ. وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدي ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ اي ﺑﺮ روي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ دﭼﺎر رﮐﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ً در ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺰﻟﯽ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﮐﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،ﺷﻬﺮت دارد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﮥ آب ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎزي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﺳﺎل 1804ﻣﯿﻼدي آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪة آب ﺷﻬﺮي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﺎﺳﻪ اي ﮐﻨﺪ ﺑﻮد.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﮐﺦ و ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﻬﺎ را دارد از ﺳﺎل 1905در اروﭘﺎ و ﺳﺎل 1908 در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ.

مقاله درمورد لوله کشی ساختمان

مقاله درمورد لوله کشی ساختمان

هدف از لوله کشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج کردن فاضلاب حاصله از محیط مسکونی می باشد.
لوله کشی آب و فاضلاب گرچه عمل عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد ولی در صورتیکه طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و زیان نماید  باعث گرفتاریها نیز می گردد.
به همین دلیل باید لوله کشی ساختمان را مطابق نقشه صحیح وعملی انجام گردد.
قواعد وقوانینی جهت تهیه طرح اولیه لوله کشی و محاسبات آن در ساختمان تدوین شده است که البته در کشورهای مختلف این قوانین با یکدیگر اختلافاتی بسته به شرایط جغرافیایی دارند ولی در نهایت همگی این قواعد برای انجام صحیح لوله کشی بکار گرفته می شوند.

تاریخچه لوله و لوله کشی

تاریخچه لوله و لوله کشی

تاریخچه لوله و لوله کشی

از زمان آغاز تمدن، یکی از چالش‌های منطقی بشر، تأمین آب پاکیزه و سیستم‌های بهداشت  است. هر جایی که منابع آب، زیرساخت‌ها یا سیستم‌های بهداشتی ناکافی بودند، بیماری‌ها شیوع پیدا کردند و مردم به طور زود هنگام بیمار شدند یا فوت کردند.انسان برای دسترسی  آسان تر به آب،  لوله را ساخت و بدنبال آن سیستم لوله کشی رواج یافت.

تاریخچه فاضلاب جهان و ایران

تاریخچه فاضلاب جهان و ایران

تاریخچه فاضلاب جهان :

 

1.دره سند:

تمدن دره سند واقع در هندوستان حدودا 2500 سال ق.م اولین تمدن جهان بود که در آن تمامی منزل ها به سیستم سیفون توالت مجهز و تمامی آنها در انتها به یک شبکه پیشرفته فاضلاب متصل می شدند.

 

تمدن دره سند، واقع شده در پاکستان امروزی، در چهار هزارو500 سال پیش رونق و پیشرفت خود را داشت که پس از آن فراموش شد و تا سال ۱۹۲۰ که خرابه‌هایش در کاوش‌های باستان‌شناسی کشف شد، فقط در افسانه‌های محلی موجودیت خود را حفظ کرده بود.

 

این تمدن پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای همچون موهنجو داروی معروف (Mohenjo Daro) و اولین سیستم فاضلاب شهری را شامل می‌شود.

 

 

 

 

جمع آوری آب های سطحی

جمع آوری آب های سطحی