تولید کنندگان لوله های GRP

ردیف           نام شرکت  
1 فراسان شیراز
2 پیشتاز صنعت پارس خرم (بلفا)
3 داده کاوان مشهد
4 مشهد صدرا
5 ارکان لوله همدان
6 نیکاب خاور
7 دیبا فایبر گلاس