لوله بتنی سایز 1000

لوله بتنی سایز 1000

لوله بتنی سایز 1000

لوله بتنی محصول مقاوم و مناسبی است که می توان با اطمینان کامل به منظور هاي انتقـال آب و پـس
آب مختلف بکار برده شود . این محصول با استفاده از دستگاه هاي مدرن و تمام اتوماتیک مطـابق اسـتاندارد هـاي (76
. گردد می تولید B.S_556 همچنین و (ASTM_ C14)(ASTM_C361 )( ASTM_C
روش ساخت منحصر به فرد و بصورت سانتریفیوژ ، با استفاده از سیستم پکر هد دو جهته می باشد . در هنگـام سـاخت
لوله قسمت لاله آن کاملأ ویبره می گردد. با استفاده از سیستم مرکـز کننـده شـبکه ( cage centering
device ) شبکه فولادي در مرکز جداره لوله قرار گرفته و بتن تغذیه شده در قالب ، با قدرت بسیار بالا ئی متراکم می
گردد و جداره داخلی لوله در دو مرحله متراکم ، صاف و صیقلی می گردد . تمامی مراحل ساخت شبکه هاي فـولادي و
لوله با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات نرم افزاري و دارا بودن کنترل کامپیوتري ( PLC ) انجام می گردد . تکنولوژي
فوق در نوع خود در کشور ودر خاور میانه منحصر به فرد می باشد .
لوله هاي تولیدي با استفاده از کف متحـرك بـه درون گرمخانـه منتقـ ل شـده و سیسـتم عملیـات بـارآوري
( curing ) با استفاده ازتونل بخار آب انجام می گردد . 
مشخصات فنی شبکه هاي فولادي
شبکه هاي تقویت کننده که درلوله هاي مسلح به کارگرفته می شود بااستفاده ازتکنیک جوش مقـاومتی وبـا
دستگاه هاي تمام اتوماتیک (PLC) شبکه زنی تولید می گردند. قطر مفتول هـاي مورداسـتفاده بـین 5 تـا 8
میلیمتر می باشد که مطابق با استاندارد ASTM-A82 تهیه می گردند. تعداد مفتول هاي عمـودي درشـبکه
هاي مفتولی 12 عدد می باشد وبا تغییردرفواصل (گام) مفتول هاي مارپیچ ویا بااستفاده از دو شبکه مفتـولی
متصل به همدیگر شبکه هاي فولادي مورد نیاز ومطابق الزامات استاندارد تولید می گردد.
بر اساس ارقام مندرج و همچنین اندازه ونوع میلگردموردمصرف می توان شبکه هاي فولادي مختلف را باابعاد
متفاوت طراحی نمودبه نحوي که بتوان به مقاوت هـاي منـدرج در اسـتانداردهاي مورداسـتفاده 
دست یافت.