لوله بتنی سایز1800

لوله بتنی سایز1800

لوله بتنی سایز1800

لوله بتنی محصول مقاوم و مناسبی است که می توان با اطمینان کامل به منظور هاي انتقـال آب و پـس
آب مختلف بکار برده شود . این محصول با استفاده از دستگاه هاي مدرن و تمام اتوماتیک مطـابق اسـتاندارد هـاي (76
. گردد می تولید B.S_556 همچنین و (ASTM_ C14)(ASTM_C361 )( ASTM_C
روش ساخت منحصر به فرد و بصورت سانتریفیوژ ، با استفاده از سیستم پکر هد دو جهته می باشد . در هنگـام سـاخت
لوله قسمت لاله آن کاملأ ویبره می گردد. با استفاده از سیستم مرکـز کننـده شـبکه ( cage centering
device ) شبکه فولادي در مرکز جداره لوله قرار گرفته و بتن تغذیه شده در قالب ، با قدرت بسیار بالا ئی متراکم می
گردد و جداره داخلی لوله در دو مرحله متراکم ، صاف و صیقلی می گردد . تمامی مراحل ساخت شبکه هاي فـولادي و
لوله با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات نرم افزاري و دارا بودن کنترل کامپیوتري ( PLC ) انجام می گردد . تکنولوژي
فوق در نوع خود در کشور ودر خاور میانه منحصر به فرد می باشد .
لوله هاي تولیدي با استفاده از کف متحـرك بـه درون گرمخانـه منتقـ ل شـده و سیسـتم عملیـات بـارآوري
( curing ) با استفاده ازتونل بخار آب انجام می گردد .