فروش کوپلر کاروگیت

فروش کوپلر کاروگیت

فروش کوپلر کاروگیت

کوپلرها ارتباط بین دولوله دو جداره و تکجداره به یکدیگر را بر قرار می کنند. مصرف کنندگان کوپلر را با نام های رابط , مانشن , کوپلینگ , اتصال دوجداره و یاسایر اسامی مشابه  می خوانند. برقراری ارتباط آب بندی شده بین دو لوله و یا دو اتصال و تحمل فشار داخلی و خارجی بر اساس مشخصات لوله و طراحی برعهده ی کوپلرها میباشد.کوپلر های متناسب با پروفیل های متفاوت لوله های دو جداره‌ تولید کنندگان معتبرداخلی و خارجی ، توسط این شرکت طراحی و ارائه  گردیده است .

نظر به اینکه فشا ر و بار بیرونی در محل اتصال لوله که در داخل کوپلر ها قرار می گیرد،تحمل می گردد یک کوپلر خوب صرفآ باید فشار داخلی مجاز لوله را تحمل نماید . به منظور جلوگیری از جابجائی احتمالی لوله در داخل کو پلر از خار و یا واشر مخصوص که مانع حرکت لوله شود  استفاده می گردد .