اتصالات لوله پنج لایه

اتصالات لوله پنج لایه

اتصالات لوله پنج لایه

1.زانو پرسی پنج لایه

2.زانو دنده ای پنج لایه

 

 

3.زانو دیواری پنج لایه

  

 

4.زانو صفحه دار پنج لایه

 

 

5.زانو کوپلی پنج لایه

 

 

6.سه راهی پرسی پنجلایه

 

انواع سه راهی پرسی پنج لایه

 

7.سه راهی دنده ای پنج لایه

 

انواع سه راهی دنده ایی پنج لایه

 

8.سه راهی دیواری پنج لایه

 

انواع سه راهی دیواری پنج لایه

 

9.سه راهی صفحه دار پنج لایه

 

انواع سه راهی صفحه دار پنج لایه

 

10.سه راهی کوپلی پنج لایه

 

انواع سه راهی کوپلی پنج لایه

 

11.بوشن و رابط پنج لایه

 

انواع بوشن و رابط پنج لایه

 

12.بوشن تبدیلی پنج لایه

 

بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

 

13.درپوش پنج لایه

 

انواع درپوش پنج لایه

 

 

14.صفحه نصب

 

انواع صفحه نصب

 

 

15.کلکتور و متعلقات

 

انواع کلکتور و متعلقات

 

16.اتصالات ار سی(RC)

 

انواع اتصالات RS

 

17.بست لوله پنج لایه

 

انواع بست لوله پنج لایه