محصولات آوندپلیمر

محصولات آوندپلیمر

محصولات آوندپلیمر

لوله های پلی اتیلن آبیاری 

 
 
 
لوله پلی اتیلن قطره ای
 
لوله آبیاری قطره ای
 
 
 
لوله پلی اتیلن فیبر نوری
 
 
 
 
لوله های پلی اتیلن اتش نشانی
 
 
 
 
پلی اتیلن گازرسانی
 
 
 
 
لوله های تاشو
 
 
 
 
 
پوش فیت