لوله اسپیرال کاروگیت 800

لوله اسپیرال کاروگیت  800

لوله اسپیرال کاروگیت 800

در تولید این لوله هااز روش مارپیچ و یا اسپیرال کاروگیت استفاده شده است. ادامه مطلب در سایت زیر

http://bourseloleh.com/smileadmin/Default.aspx