لوله کاروگیت فاضلابی 2600فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 2600فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 2600فشار 31/5نیوتن

لوله های کارو گیت 2600 بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود

لوله های کاروگیت (2500) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیطی داشته باشند .

.