لوله کاروگیت فاضلابی 3000 فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 3000 فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 3000 فشار 31/5نیوتن

این نوع لوله ها  برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود

لوله های کاروگیت (3000) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیطی داشته باشند .