دریچه کامپوزیت فاضلابی-چدنی

مشخصات دریچه منهول کامپوزیتی

دریچه منهول کامپوزیتی از ترکیب مواد و رزین های پلیمری و مواد شیمیایی دیگر حاصل می شوند.