لوله کاروگیت مسلح سایز1200 64 نیوتن

لوله کاروگیت مسلح سایز1200 64 نیوتن

 

لوله کاروگیت مسلح سایز1000 64 نیوتن

لوله کاروگیت مسلح سایز1000 64 نیوتن

 

لوله کاروگیت فاضلابی 700فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 700فشار 31/5نیوتن

 

لوله کاروگیت فاضلابی 600فشار 31/5نیوتن

این لوله ها دارای ابعاد داخلی ID 600میلی متر میباشند که این خصوصیت در مقایسه با لوله های تک جداره بصورت برعکس میباشد بطوری که در لوله های تک جداره ابعاد خارجی لوله ها مورد استفاده قرار میگیر. ادامه ی مطلب در سایت زیر
 
 
 
 
 
  ...

 

لوله کاروگیت فاضلابی 315فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی  315فشار 31/5نیوتن

 

لوله کاروگیت فاضلابی دو جداره 300 فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی دو جداره 300 فشار 31/5نیوتن

 

لوله کاروگیت فاضلابی 250 فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 250 فشار 31/5نیوتن

 

لوله کاروگیت فاضلابی 200 فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 200 فشار 31/5نیوتن

 

لوله کاروگیت فاضلابی 160 فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 160 فشار 31/5نیوتن